Regulamin

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1.  Klient - podmiot, w imieniu którego zawarto z Wydawcą umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.
 2. Konto – część serwisu dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych, a także umożliwiająca wykupywanie płatnych usług udostępnionych na stronach serwisu. Założenie konta jest bezpłatne.
 3. Okres abonamentowy – okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonał płatności wynagrodzenia Wydawcy z góry, określony w ofercie Wydawcy.
 4. Opłata abonamentowa – uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie regulis.pl będący własnością Wydawcy i przez niego administrowany, poświęcony tematyce związanej z wymaganiami prawnymi.
 6. Skarbonka – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji Użytkownika przy dokonywaniu płatności za dostęp do treści płatnych. Skarbonka jest zasilana za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay.pl lub tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Wydawcy i jest doładowana po wpłynięciu środków na rachunek Wydawcy.
 7. Specyfikacja usługi – charakterystyka usługi oferowanej i świadczonej przez Wydawcę dostępna na stronie www.regulis.pl w dziale Oferta.
 8. Treści płatne – artykuły tematyczne zamieszczane w dziale „Baza wiedzy” serwisu.
 9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy stronami, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.
 10. Usługi – elektroniczne usługi wsparcia dla identyfikacji wymagań prawnych, tworzenia rejestrów wymagań prawnych oraz dokonywania samooceny zgodności z tymi wymaganiami, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem serwisu, o parametrach określonych w specyfikacji usługi.
 11. Użytkownik – osoba reprezentująca podmiot, który zawarł z Wydawcą umowę świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 12. Wydawca – Robert Pochyluk, prowadzący pod nazwą eko-net.pl działalność gospodarczą w Gdańsku, przy ul. Pólnicy 29/9. Wydawca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 585-117-24-59 REGON 193075525.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców w ramach usług B2B (business to business), 
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę oraz zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy.

§ 3. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzedzone jest rejestracją i założeniem konta. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Utworzenie konta daje Użytkownikowi możliwość wygodnej realizacji zamówień.
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje wymagane przez Wydawcę dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

  • nazwisko i imię
  • pełna nazwa firmy oraz numer NIP,
  • adres siedziby,
  • adres e-mail.

 3. Do logowania do konta służą login, którym jest adres e-mail podany podczas rejestracji oraz określone przez użytkownika podczas rejestracji hasło. 
 4. Dokonując założenia konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
 5. W przypadku poprawnego wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego Wydawca przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem założenia bezpłatnego konta oraz linkiem aktywującym jego użytkowanie.
 6. Poprzez rejestrację i założenie konta Użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do działu "Zmiany w przepisach". Artykuły publikowane w tym dziale dostępne są dla Użytkownika po zalogowaniu.
  Poprzez rejestrację i założenie konta Użytkownik otrzymuje możliwość zakupu treści płatnych za pośrednictwem Skarbonki.
 7. Bez rejestracji Użytkownik może przeglądać treści płatne bez możliwości zapoznania się z ich pełną treścią. Zakup treści płatnych bez rejestracji i założenia bezpłatnego konta jest możliwy wyłącznie za pomocą płatności SMS.
 8. Przed złożeniem zamówienia Wydawca udostępnia Klientowi Regulamin, Specyfikację Usługi oraz podsumowanie warunków zamówienia na Usługę. Posumowanie obejmuje w szczególności parametry wybranej Usługi, czas trwania Umowy oraz wysokość opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi.
 9. Złożenie przez Użytkownika zamówienia usług za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Wydawcą na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia, przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail, jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Wydawcę.
 10. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Wydawcę przyjęcia zamówienia na Usługę. Potwierdzenie stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający wskazanie wybranej usługi oraz wysokości należnej opłaty.
 11. Wysokość opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu składania zamówienia.
 12. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany okres abonamentowy.
 13. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy od dnia aktywowania usługi, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu promocji.
 14. Wydawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu dotyczących zawarcia umowy, w przypadku gdy:

  • Użytkownik poda dane wymagane przez Wydawcę niezgodnie z rzeczywistością,
  • Wydawca uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
  • uprzednio Użytkownik korzystał z Usług w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich.

 15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Użytkownika rejestracji z wykorzystaniem nieprawdziwych danych.
 16. Użytkownik niekorzystający z usług oraz treści płatnych może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z konta w serwisie. Wystarczy w tym celu przesłać na adres info@regulis.pl informację o rezygnacji, podając swoje dane użyte podczas rejestracji. Po otrzymaniu informacji o rezygnacji
 17. Wydawca usunie wszystkie dane Użytkownika, podane w formularzu rejestracyjnym.
  Użytkownik korzystający z usług oraz treści płatnych może zrezygnować z korzystania z konta w serwisie w trybie wypowiedzenia umowy. 

§ 4. Płatności

 1. Płatności za usługi dokonywane są z góry, za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay.pl lub tradycyjnym przelewem bankowym.
 2. Płatności za dostęp do treści płatnych dokonywane są z góry, poprzez Skarbonkę lub za pośrednictwem płatności SMS.
 3. W przypadku płatności za usługi tradycyjnym przelewem bankowym, Klient dokonuje płatności w terminie wskazanym w fakturze pro-forma. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Wydawcy pełną kwotą wynagrodzenia.
 4. W przypadku płatności za usługi, serwis przyjmuje płatność za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay.pl jako domyślną formę płatności. Podczas składania zamówienia Użytkownik może zmienić formę płatności.
 5. Płatność za pośrednictwem systemu płatniczego dotpay.pl uznaje się za dokonaną z chwilą przekazania Wydawcy przez dotpay.pl informacji o dokonaniu zapłaty. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w procesie płatności, w szczególności spowodowane brakiem przekazania dotpay.pl przez Klienta danych umożliwiających identyfikację transakcji.
 6. Reklamacje dotyczące płatności są wyjaśniane między dotpay.pl a Klientem. W przypadku reklamacji Wydawca zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Klienta informacji i dokumentów niezbędnych dla jej prawidłowego rozpatrzenia. 

§ 5. Wykonywanie umowy

 1. Warunkiem właściwego świadczenia usług jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań:

  • dostęp do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa przynajmniej: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Chrome
  • dodatki: Adobe Reader.

 2. Wydawca nie gwarantuje prawidłowości działania usług w przypadku stosowania oprogramowania niespełniającego wymagań określonych w punkcie 1.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do usług w przypadku planowanej bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. Wydawca poinformuje Użytkownika o terminach planowanych przerw technicznych z co najmniej 10 godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Zarządzanie danymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji usług oraz danymi podległych użytkowników w przypadku wykupienia usługi wielostanowiskowej, ich dodawanie i usuwanie pozostaje w gestii Użytkownika.
 5. Użytkownik nie może korzystać z usług w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług oraz w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 7. Umowa zostaje rozwiązana automatycznie po upływie ważności wykupionych usług.
 8. Na 30 i 14 dni przed końcem okresu trwania umowy Wydawca prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji przypomnienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usług.
 9. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie na pisemny wniosek Użytkownika bez podania przyczyny.
 10. Wniosek o rozwiązanie umowy określający Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz nazwę i typ usługi powinien zostać przesłany pod adres info@regulis.pl
 11. Rozwiązanie umowy na wniosek Użytkownika nie skutkuje powstaniem obowiązku zwrotu przez Wydawcę jakiejkolwiek części opłat za zamówione usługi.
 12. W przypadku nieprzedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy, Wydawca będzie przechowywał dane Użytkownika związane z korzystaniem z usług przez okres 30 dni. Po tym okresie dane zostaną usunięte przez Wydawcę.
 13. Po rozwiązaniu umowy na wniosek Użytkownika, Wydawca niezwłocznie usunie wszystkie dane związane z korzystaniem z usług.

§ 6. Fakturowanie

 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem tradycyjnym faktura pro-forma dostępna jest w panelu użytkownika. 
 2. Niezależnie od formy płatności, Wydawca wystawi fakturę VAT na rzecz Klienta w momencie aktywowania usługi.
 3. Wystawione faktury VAT dostępne są w panelu użytkownika.
 4. Informacja o wystawieniu faktury VAT w formie elektronicznej będzie każdorazowo przesyłana przez Wydawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 5. Klient  akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej. 
 6. W przypadku braku akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej Użytkownik powinien skontaktować się z Wydawcą pod adresem info@regulis.pl. 

§ 7. Reklamacje

 1.  Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzania w formie pisemnej oraz określać:
 2. Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,

  • nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Reklamacją powinna zostać przesłana pod adres info@regulis.pl
 4. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

§ 8. Odpowiedzialność i prawa autorskie

 1. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane usługi odzwierciedlały aktualny stan prawny. Użytkownik akceptuje jednak, że Serwis nie jest źródłem prawa, a udostępniane rejestry wymagań prawnych stanowią jedynie wsparcie w identyfikowaniu wymagań prawa. W związku z powyższym Użytkownik oraz podmiot, którego jest reprezentantem akceptują fakt, że Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w Serwisie.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki Użytkownika związane z niewłaściwym korzystaniem z serwisu SMS, w szczególności wpisanie niewłaściwego numeru usługi SMS Premium i niewłaściwej treści przesłanej wiadomości.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Wydawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów udostępnionych w serwisie.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług, a także odpłatne udostępnienie treści płatnych nie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskim Klientowi. Oznacza to, że Klient nie ma prawa do ich publicznego rozpowszechniania ani udostępniania (odpłatnego bądź nieodpłatnego) jakimkolwiek osobom trzecim (poza personelem Klienta).

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wydawca.
 2. Wydawca na podstawie zgody Użytkownika przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi a także w celu wykonania ciążących na Wydawcy obowiązków prawnych, marketingu bezpośredniego, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dokumentów księgowych.
 3. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów usług.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania usunięcia lub przeniesienia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany swoich danych osobowych i innych zawartych w swoim profilu.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
 6. Wydawca zapewnia, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Użytkownika umowy o świadczenie usług. Natomiast dane osobowe Użytkowników utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa. 

§ 10. Ochrona informacji

 1. Każdy Użytkownik ma dostęp wyłącznie do danych wprowadzonych przez siebie w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Usługi. 
 2. Wydawca chroni informacje wprowadzone przez Użytkownika i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. 
 3. Wydawca zapewnia, że dane są zabezpieczone przed dostępem jakichkolwiek osób trzecich. Transfer danych jest szyfrowany i chroniony certyfikatem SSL, zapewniającym, że dane przekazywane w trakcie użytkowania Serwisu nie zostaną przechwycone i wykorzystane przez osoby postronne.
 4. Wydawca zapewnia bezpieczeństwo danych będących własnością klientów przechowywanych na serwerach wykorzystywanych do świadczenia Usługi,
 5. Kopia bezpieczeństwa wykonywana jest automatycznie co 24h. Utrzymywane są 2 ostatnie kopie bezpieczeństwa. Wcześniejsze kopie są niszczone.
 6. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu go w poufności.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej regulis.pl od tego dnia ma zastosowanie do zawieranych umów.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, wydania nowego Regulaminu oraz wydania odrębnych regulaminów promocji.
 3. Zmiany Regulaminu, nowy Regulamin oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie internetowej regulis.pl.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu, wydaniu nowego Regulaminu oraz o wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na wskazany w Koncie adres poczty elektronicznej.
 5. Zmiany Regulaminu, nowy Regulamin oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji na stronie regulis.pl.

 

Gdańsk, 24 maja 2018 r.